Logo-en

Повик за ангажирање преведувач(и) од македонски на албански јазик и обратно и од македонски на англиски јазик и обратно и лектор на македонски јазик за потребите на проектот „Партнерство меѓу граѓанското општество и деловниот сектор – развивање иновативен модел за мобилизација на финансиски средства“

Асоцијацијата за развојни иницијативи – Зенит во рамки на проектот „Партнерство меѓу граѓанското општество и деловниот сектор – Развивање иновативен модел за мобилизација на финансиски средства“, поддржан од Европската унија има потреба од ангажирање:

 • Преведувач од македонски на албански јазик на материјали за обуки, промотивни информации и новости за потребите на проектот;
 • Преведувач од македонски на англиски јазик (и обратно) на материјали за потребите на проектот;
 • Преведувач од македонски на албански јазик и обратно на настани организирани во рамки на проектот (симултан превод);
 • Преведувач од македонски на англиски јазик и обратно на настани организирани во рамки на проектот (симултан превод);
 • Лектор на македонски јазик на материјали за потребите на проектот.
 • Потребни квалификации

  За првата и третата позиција - професионално искуство во преведување од македонски на албански јазик и/или обратно;

  За втората и четвртата позиција – професионално искуство во преведување од македонски на англиски јазик и/или обратно;

  За петтата позиција – положен лекторски испит и професионално искуство во лекторирање на македонски јазик;

  Заинтересираните лица можат да се пријават за една или повеќе позиции. Во случај да се пријавуваат за повеќе позиции, кандидатите треба да го нагласат истото во пријавата и да достават посебна финансиска понуда за секоја позиција.

  4. Начин на пријавување

  Заинтересираните лица треба да изразат интерес со испраќање на следните документи:
 • Кратка биографија;
 • Бруто цена во евра по преведена/лекторирана страница (1800 карактери со празни места) или/и бруто цена по ден и по час (за настани до три часа) за симултан превод на настани.
 • Дополнително за петтата позиција заинтересираните треба да достават и доказ за положен лекторски испит.
 • Потребните документи треба да се испратат на zenith@zenith.org.mk не подоцна од 28.01.2019 година.

  Доколку ви се потребни дополнителни информации во врска со повикот, обратете се на: zenith@zenith.org.mk.

  ________________________________________________________________

  Повик за ангажирање експерт за изработка на документ за јавни политики со препораки за подобрување на јавните услуги

  Асоцијацијата за развојни иницијативи – Зенит во рамки на проектот „Граѓански ориентиран пристап при испорака на јавни услуги“ (број на договор за грант со ЕУ: 12-7459/1), поддржан од Европската унија, има потреба од ангажирање експерт за изработка на документ на јавни политики со препораки за подобрување на јавните услуги врз основа на потребите на граѓаните. Проектот има за цел да ја зајакне вклученоста на граѓанското општество во реформата на јавната администрација како приоритетен реформски процес во пристапувањето кон ЕУ.

  1. За документот

  Документот за јавни политики треба да ги вклучува следните аспекти:
 • детална анализа на резултатите од спроведена анкета со граѓани во рамките на проектот;
 • анализа на моменталната состојба во Македонија со испораката на јавните услуги согласно ставовите на граѓаните, притоа земајќи ги како основа принципите на СИГМА за испорака на јавни услуги и други стандарди или кодекси, особено посветени на достапноста на јавните услуги до лицата со попречености и ранливите групи;
 • препораки за подобрување на испораката на јавните услуги согласно потребите на граѓаните.
 • 2. Работни задачи

  Експертот треба да биде во редовна координација со проектниот тим при спроведувањето на активностите. Експертот треба да ги исполни следните задачи:
  1. Финализација на структура на документот, во соработка со проектниот тим;
  2. Подготовка на нацрт-верзија на документот;
  3. Усогласување на нацрт-верзијата со коментарите од проектниот тим;
  4. Финализација на документот за јавни политики;
  5. Презентација на документот на јавен настан.

  3. Постапка за избор

  Експертот кој ќе биде ангажиран треба да ги исполнува следниве услови:
 • Искуство од најмалку 5 години во активности поврзани со јавните услуги (истражувања, анализи, креирање или застапување за јавни политики);
 • Оправданост и соодветност на финансиската понуда согласно искуството на експертот.
 • 4. Начин на пријавување

  Заинтересираните експерти треба да изразат интерес со испраќање на следните документи:
 • Кратка биографија;
 • Предлог структура на документот за јавни политики;
 • Финансиска понуда. Треба да содржи бруто износ во евра за услугата. Максималниот бруто износ предвиден за оваа намена не може да надмине 1500 евра во денарска противвредност. Финансиската понуда претставува предмет на преговори и одобрување од страна на корисникот на услугата, т.е. Асоцијацијата Зенит.
 • Документите треба да се испратат на zenith@zenith.org.mk заклучно со 22.01.2019 г.

  Доколку ви се потребни дополнителни информации во врска со повикот, обратете се на: zenith@zenith.org.mk.

  ________________________________________________________________

  Повик за ангажирање лектор на македонски јазик за потребите на проектот „Граѓански ориентиран пристап при испорака на јавни услуги“

  Асоцијацијата за развојни иницијативи – Зенит во рамки на проектот „Граѓански ориентиран пристап при испорака на јавни услуги“, поддржан од Европската унија (број на договор за грант со ЕУ: 12-7459/1) има потреба од ангажирање лектор на македонски јазик.

  Во рамки на проектот „Граѓански ориентиран пристап при испорака на јавни услуги“, кој има за цел да ја зајакне вклученоста на граѓанското општество во реформата на јавната администрација како приоритетен реформски процес во пристапувањето кон ЕУ, имаме потреба од лекторирање на публикации, промотивни материјали, новости и други материјали на македонски јазик.

  Потребни квалификации

 • положен лекторски испит;
 • професионално искуство во лекторирање на македонски јазик.
 • Начин на аплицирање

  Кандидатите треба да испратат:
 • Кратка биографија;
 • Потврда за положен лекторски испит;
 • Финансиска понуда - бруто цена во евра по лекторирана страница (1800 карактери со празни места)
 • Потребните документи треба да се испратат на zenith@zenith.org.mk не подоцна од 22.01.2019 година.

  Доколку ви се потребни дополнителни информации во врска со повикот, обратете се на: zenith@zenith.org.mk.

  ________________________________________________________________

  Повик за ангажирање преведувач(и) од македонски на албански јазик и обратно и од македонски на англиски јазик и обратно за потребите на проектот „Граѓански ориентиран пристап при испорака на јавни услуги“

  Асоцијацијата за развојни иницијативи – Зенит во рамки на проектот „Граѓански ориентиран пристап при испорака на јавни услуги“,поддржан од Европската унија (број на договор за грант со ЕУ: 12-7459/1) има потреба од ангажирање:

 • Преведувач (за пишан и симултан превод) од македонски на албански јазик и обратно на материјали за потребите на проектот;
 • Преведувач (за пишан и симултан превод) од македонски на англиски јазик и обратно на материјали за потребите на проектот
 • Во рамки на проектот „Граѓански ориентиран пристап при испорака на јавни услуги“, кој има за цел да ја зајакне вклученоста на граѓанското општество во реформата на јавната администрација како приоритетен реформски процес во пристапувањето кон ЕУ, имаме потреба од превод на публикации, промотивни материјали, новости и други материјали од македонски на албански јазик и обратно, и од македонски на англиски јазик и обратно. Дополнително, во рамки на проектот е потребен и симултан превод на настани на истите јазици.

  Потребни квалификации

 • За првата позиција - професионално искуство во преведување од македонски на албански јазик и/или обратно;
 • За втората позиција – професионално искуство во преведување од македонски на англиски јазик и/или обратно.
 • Доколку кандидатот има професионално искуство во пишан и симултан превод и од англискиот и од албанскиот јазик на македонски и обратно, треба да нагласи дека аплицира за двете позиции, при што во финансиската понуда ќе напомене дека станува збор за пријава за два јазици.

  Начин на аплицирање

  Заинтересираните експерти треба да изразат интерес со испраќање на следните документи:
 • Кратка биографија;
 • Бруто цена по преведена страница (1800 карактери со празни места) и бруто цена по ден и по час (за настани до три часа) за симултан превод на настани.
 • Потребните документи треба да се испратат на zenith@zenith.org.mk не подоцна од 19.12.2018 година.

  Доколку ви се потребни дополнителни информации во врска со повикот, обратете се на: zenith@zenith.org.mk.

  ________________________________________________________________

  ANNEX I: Terms of reference

  for Facilitator for the focus group - Tender publication reference BCCI10/2018 within the framework of the project "Building competitiveness through cooperation and innovation: Accessing export markets for handicraft products"

  Contract No. 2018/396-327, Budget line 5.11

  BACKGROUND INFORMATION

  1.1 Beneficiary countries

  Republic of Macedonia and Republic of Kosovo

  1.2 Contracting Authority

  The project "Building competitiveness through cooperation and innovation: Accessing export markets for handicraft products" is funded by the European Union and implemented by the Association of businesses and consultants – ABC Creation Skopje in partnership with the Association for Development Initiatives - Zenith from Skopje and the Advocacy Training and Resource centre – ATRC from Prishtina. This particular activity will be led by the Association Zenith.

  1.3 Project summary

  The project goal is to contribute to economic development and social inclusion in the cross-border areas of the East region in Kosovo, as well as Northeast and Skopje regions in Macedonia through income generation of start-ups and micro-enterprises. This will be achieved through the specific objective of enhancing competitiveness by stimulating coo-petition and innovative practices of export-oriented handicrafts start-ups and micro-enterprises in the cross-border areas. In particular, cross-border clustering of handicraft artisans and micro-enterprises will be supported in order to develop cooperative presence on developed export markets. These markets will be reached by the launch of online selling of handicrafts and a cause related marketing approach.

  OBJECTIVE, PURPOSE & EXPECTED RESULTS

  2.1 Overall objective

  To contribute to the economic development and social inclusion in the cross-border areas of the East region in Kosovo, as well as Northeast and Skopje regions in Macedonia through income generation of start-ups and micro-enterprises.

  2.2 Purpose

  The purpose of this Contract is as follows:
 • Facilitator for focus group with 12 handicraft artisans and preparation of a short report from the focus group.
 • 2.3 Results to be achieved by the Contractor

 • Facilitated two-hours focus group with 12 handicraft artisans from Skopje and Kumanovo;
 • Prepared short report that pinpoints the main findings from the focus group.
 • ASSUMPTIONS AND RISKS

  3.1 Assumptions underlying the project intervention

 • Comprehensive and motivated group of participants.
 • 3.2 Risks

 • Shortage of interest among the participants to share information.
 • SCOPE OF THE WORK

  4.1 Description of the assignment

 • The expert will prepare and facilitate a two-hours focus group with 12 handicraft artisans on 31st of October.
 • Based on the focus group meeting, a short report will be prepared. The report should identify: to what extend the artisans are oriented towards export of towards catering for the needs of the local markets; their needs and local barriers for increasing the export orientation; how the project can assist them in accessing foreign markets; challenges and opportunities in product branding, promotion and delivery, as well as payment instrument.
 • 4.2 Responsible body

  The Contractor(s) is/are responsible for all activities and delivery of results regarding this Contract with the support of Contracting Authority.

  LOGISTICS AND TIMING

  5.1 Location

  The tasks will be carried out on the territories of the Republic of Macedonia.

  5.2 Start date & period of the implementation of tasks

  The focus group will take place on 31th of October, from 12 to 14:00 o’clock. Prior the meeting one day is for preparation, half day for realization of the focus group and a half day for preparation of the report. Two experts’ days in total in the period between 30th – 31th of October 2018.

  REQUIREMENTS

  6.1 Personnel

  The engaged Contractors(s) is/are expected to have at least:
 • 2 (two) years of relevant experience as trainer and/or facilitator at conferences, trainings, focus groups and workshops with artisans;
 • Bachelor degree. Master will be considered as advantage;
 • Familiarity in innovative production techniques and materials;
 • Ability to work independently as well as in cooperation with project team in order to provide smooth implementation of the focus group.
 • Note that civil servants and other staff of the public administration of the beneficiary country cannot be proposed as Contractor, unless prior written approval has been obtained from the European Commission. All Contractors must be independent and free from conflicts of interest in the responsibilities they take on.

  The maximum gross value of the Contract for Facilitator for the focus group is 220 Euros;

  Interested parties are invited to hand-deliver or submit their offers by post mail, e-mail, telefax or a currier no later than 15:00 o’clock, 29th of October 2018 to the following e-mail address: zenith@zenith.org.mk. Please note that you may submit only one offer.

  In addition to the offer, interested parties must provide the following:
 • Updated CV
 • Financial Offer. Please note that the budget (financial offer) must be provided in EUR with prices without VAT and that you may submit only one offer per this invitation.
 • The contract shall be awarded based on the best value for money. Should you need any further information, please do not hesitate to contact us on email or telephone: zenith@zenith.org.mk; 077693340.

  CONTRACT

  7.1 Contract requirements

  The selected Contractor will sign a contract for the facilitation of the focus group with Association Zenith at the latest by 30th of October.

  The expert(s) will provide a short report from the focus group no later than November 10th 2018. The report will be prepared in English language.

  Approval of the report by the Contracting Authority will be the basis for the final payment to the expert in accordance with a concluded contract for work.

  ________________________________________________________________

  ANNEX I: Terms of reference

  for the Expert for the assessment meeting with handicraft artisans Tender publication reference BCCI8/2018 within the framework of the project "Building competitiveness through cooperation and innovation: Accessing export markets for handicraft products"

  Contract No. 2018/396-327, Budget line 5.9

  BACKGROUND INFORMATION

  1.1 Beneficiary countries

  Republic of Macedonia and Republic of Kosovo

  1.2 Contracting Authority

  The project "Building competitiveness through cooperation and innovation: Accessing export markets for handicraft products" is funded by the European Union and implemented by the Association of businesses and consultants – ABC Creation Skopje in partnership with the Association for Development Initiatives - Zenith from Skopje and the Advocacy Training and Resource centre – ATRC from Prishtina. This particular activity will be led by the Association Zenith.

  1.3 Project summary

  The project goal is to contribute to economic development and social inclusion in the cross-border areas of the East region in Kosovo, as well as Northeast and Skopje regions in Macedonia through income generation of start-ups and micro-enterprises. This will be achieved through the specific objective of enhancing competitiveness by stimulating coo-petition and innovative practices of export-oriented handicrafts start-ups and micro-enterprises in the cross-border areas. In particular, cross-border clustering of handicraft artisans and micro-enterprises will be supported in order to develop cooperative presence on developed export markets. These markets will be reached by the launch of online selling of handicrafts and a cause related marketing approach.

  OBJECTIVE, PURPOSE & EXPECTED RESULTS

  2.1 Overall objective

  To contribute to the economic development and social inclusion in the cross-border areas of the East region in Kosovo, as well as Northeast and Skopje regions in Macedonia through income generation of start-ups and micro-enterprises.

  2.2 Purpose

  The purpose of this Contract is as follows:
 • Facilitator for an assessment meeting with 40 handicraft artisans and preparation of a report that will identify the shortcoming is terms of handicraft design, production and promotion in the targeted cross-border regions. The report should pinpoint opportunities for innovations in design and promotion that will be tailored for accessing the export handicraft markets.
 • 2.3 Results to be achieved by the Contractor

 • Facilitated two-hours meeting with 40 handicraft artisans from Skopje and Kumanovo;
 • Prepared report that identifies the shortcoming in terms of handicraft design, production and promotion in the targeted cross-border regions, as well pinpoints opportunities for innovations in design and promotion.
 • ASSUMPTIONS AND RISKS

  3.1 Assumptions underlying the project intervention

 • Comprehensive and motivated group of participants;
 • Publicly available statistical information regarding artisans in Macedonia.
 • 3.2 Risks

 • Shortage of publicly available information regarding artisans in Macedonia;
 • Larger groups are harder to maintain organized.
 • SCOPE OF THE WORK

  4.1 Description of the assignment

 • The expert will prepare and facilitate a two-hours assessment meeting with handicraft artisans on 25th of October. The artisans will bring their products to the meeting and feedback should be provided, what should they change or modify in the process of production, as well as in the type, size and design of the product, as well as their marketing approaches. These assessment meeting aims to strengthen the capacities of the handicraft artisans to adjust according to the market demand and facilitate the placement of the products on foreign markets.
 • Based on the assessment meeting, a report will be prepared. The report should identify the shortcomings in terms of handicraft design, production and promotion in the targeted cross-border regions. The report should also pinpoint opportunities for innovations in design and promotion. Finally, the document will provide an inventory of existing policy support measures that could be utilized in the process as well as recommendations for future policy measures that would contribute to the gradual reorientation towards developed export markets and usage of e-marketing approaches.
 • 4.2 Responsible body

  The Contractor(s) is/are responsible for all activities and delivery of results regarding this Contract with the support of Contracting Authority.

  LOGISTICS AND TIMING

  5.1 Location

  The tasks will be carried out on the territories of the Republic of Macedonia.

  5.2 Start date & period of the implementation of tasks

  The assessment meeting will take place on 25th of October, from 12 to 14:00 o’clock. Prior the meeting one day is for preparation, half day for realization of the assessment meeting and two and a half days for preparation of the report. Four experts’ days in total in the period between 24th – 29th of October 2018.

  REQUIREMENTS

  6.1 Personnel

  The engaged Contractors(s) is/are expected to have at least:
 • 2 (two) years of relevant experience as trainer and/or facilitator at conferences, trainings and workshops with artisans;
 • Experience in design and e-marketing of handicraft products;
 • Familiarity in innovative production techniques and materials;
 • Ability to work independently as well as in cooperation with project team in order to provide smooth implementation of the training’s activities.
 • Note that civil servants and other staff of the public administration of the beneficiary country cannot be proposed as Contractor, unless prior written approval has been obtained from the European Commission. All Contractors must be independent and free from conflicts of interest in the responsibilities they take on. Interested parties are invited to hand-deliver or submit their offers by post mail, e-mail, telefax or a currier no later than 22th of October 2018 to the following e-mail address: zenith@zenith.org.mk. Please note that you may submit only one offer.

  In addition to the offer, tenderer must provide the following:
 • Updated CV
 • Financial Offer. Please note that the budget (financial offer) must be provided in EUR with prices without VAT and that you may submit only one offer per this invitation.
 • The contract shall be awarded based on the best value for money. Should you need any further information, please do not hesitate to contact us on email or telephone: zenith@zenith.org.mk; 077693340.

  CONTRACT

  7.1 Contract requirements

  The selected Contractor will sign a contract with Association Zenith at the latest by 24th of October.

  The maximum gross value of the Contract for Facilitator for an assessment meeting with 40 handicraft artisans and preparation of a report that will identify the shortcoming is terms of handicraft design, production and promotion in the targeted cross-border regions is 850 Euros; The expert(s) will provide a report no later than November 16th 2018. The entire analysis will be prepared in English language.

  Approval of the report by the Contracting Authority will be the basis for the final payment to the expert in accordance with a concluded contract for work.

  ________________________________________________________________

  Повик за ангажирање експерт за спроведување обука за граѓански организации (ПРОДОЛЖЕН РОК ДО 17.10.2018)

  Асоцијацијата за развојни иницијативи – Зенит во рамки на проектот „Граѓански ориентиран пристап при испорака на јавни услуги“, (број на договор за грант со ЕУ: 12-7459/1) поддржан од Европската унија, има потреба од ангажирање експерт за спроведување обука за граѓански организации. Проектот има за цел да ја зајакне вклученоста на граѓанското општество во реформата на јавната администрација како приоритетен реформски процес во пристапувањето кон ЕУ.

  1. За целта на обуката

  Во склоп на активностите на проектот, формирана е мрежа на граѓански организации за подобрување на јавните услуги. Членките на мрежата ќе учествуваат на повеќе обуки, работилници и јавни дебати во рамки на проектот. Серијата обуки имаат за цел да ги зајакнат капацитетите на граѓанските организации кои се членки на мрежата за мониторинг и активно вклучување во реформските процеси поврзани со испораката на јавните услуги. Обуката која ангажираниот експерт ќе треба да ја спроведе ќе се фокусира на иновативни методи и е-алатки за информирање, интеракција и учество на граѓаните во врска со јавните услуги. Подетално, обуката треба да им помогне на граѓанските организации да дадат свои предлози и идеи и да се вклучат во подготовката на иновативни ИТ решенија (мобилни и/или веб апликации) за подобрување на информираноста и вклученоста на граѓаните во испораката на јавните услуги и поврзани аспекти со нив.

  2. Работни задачи

  Експертот треба да биде во редовна комуникација и координација со проектниот тим при спроведувањето на зацртаните активности. Експертот, во соработка со проектниот тим, треба да ги оствари следните задачи:
  1. Подготовка на материјали за обуката на следните теми: преглед на иновативни е-алатки и методи воспоставени од властите, граѓанските организации или други недржавни чинители во Македонија за информирање, интеракција и учество на граѓаните во врска со јавните услуги на национално и локално ниво; европски иновативни практики за информирање, интеракција и учество на граѓаните во однос на испораката на јавни услуги; насоки за иновативни ИТ решенија подготвени од граѓански организации кои ќе придонесат кон подобрено информирање и интеракција на граѓаните во однос на испораката на јавни услуги, како и други поврзани теми;
  2. Спроведување на еднодневна обука;
  3. Подготовка на извештај од обуката;
  4. Учество на дебата за јавни услуги организирана во рамки на проектот.

  3. Постапка за избор

  Експертот кој ќе биде ангажиран треба да ги исполнува следниве услови:
 • Искуство од најмалку 3 години во активности поврзани со јавните услуги (истражувања, анализи, креирање или застапување за јавни политики);
 • Оправданост и соодветност на финансиската понуда согласно искуството на експертот.
 • 4. Начин на аплицирање

  Заинтересираните експерти треба да изразат интерес со испраќање на следните документи:
 • Кратка биографија;
 • Финансиска понуда (треба да содржи бруто сума во евра по ден за вкупно 4 дена – по еден ден за подготовка, спроведување, известување и учество на дебата – и истата претставува предмет на преговори и одобрување од страна на корисникот на услугата, т.е. Асоцијацијата Зенит)
 • Документите треба да се испратат на zenith@zenith.org.mk заклучно со 17.10.2018 г. (продолжен е рокот кој претходно беше заклучно со 10.10.2018)

  Доколку ви се потребни дополнителни информации во врска со повикот, обратете се на: zenith@zenith.org.mk.

  ________________________________________________________________

  Повик за ангажирање експерт за изработка на компаративна анализа за најдобри практики од ЕУ за испорака на јавни услуги

  Асоцијацијата за развојни иницијативи – Зенит во рамки на проектот „Граѓански ориентиран пристап при испорака на јавни услуги“ (број на договор за грант со ЕУ: 12-7459/1), поддржан од Европската унија, има потреба од ангажирање експерт за изработка на компаративна анализа за најдобри практики од ЕУ за испорака на јавни услуги. Проектот има за цел да ја зајакне вклученоста на граѓанското општество во реформата на јавната администрација како приоритетен реформски процес во пристапувањето кон ЕУ.

  1. За компаративната анализа

  Компаративната анализа треба да ги вклучува следните аспекти:
 • контекстот на испорака на јавните услуги на ниво на ЕУ, вклучително и начини на испорака на услугите (пр. електронска/конвенционална, преку јавно-приватно партнерство со граѓански организации или деловни субјекти и сл.), начини за обезбедување достапност до различни категории граѓани, механизми за обезбедување квалитет, и други аспекти согласно принципите на СИГМА за испорака на јавни услуги и други стандарди или кодекси за испорака на јавни услуги;
 • примери за најдобри практики на испорака на конкретни услуги од државите членки на Унијата, во насока на обезбедување подобри, подостапни и поправични јавни услуги за граѓаните;
 • моменталната состојба во Македонија со испораката на јавните услуги, усогласеноста со европските стандарди и најдобри практики и други аспекти согласно принципите на СИГМА за испорака на јавни услуги и други стандарди или кодекси;
 • предлог-соодветни модели за испорака на јавни услуги применливи во македонскиот контекст и препораки за нивна имплементација.
 • 2. Работни задачи

  Експертот треба да биде во редовна комуникација и координација со проектниот тим при спроведувањето на активностите. Експертот треба да ги исполни следните задачи:
  1. Финализација на структура на компаративната анализа, во соработка со проектниот тим;
  2. Подготовка на нацрт-верзија на компаративната анализа;
  3. Усогласување на нацрт-верзијата со коментарите од проектниот тим;
  4. Финализација на компаративната анализа;
  5. Презентација на компаративната анализа на јавен настан.

  3. Постапка за избор

  Експертот кој ќе биде ангажиран треба да ги исполнува следниве услови:
 • Искуство од најмалку 5 години во активности поврзани со јавните услуги (истражувања, анализи, креирање или застапување за јавни политики);
 • Оправданост и соодветност на финансиската понуда согласно искуството на експертот.
 • 4. Начин на пријавување

  Заинтересираните експерти треба да изразат интерес со испраќање на следните документи:
 • Кратка биографија;
 • Предлог структура на компаративната анализа;
 • Финансиска понуда. Треба да содржи бруто износ во евра за услугата. Максималниот бруто износ предвиден за оваа намена не може да надмине 1500 евра во денарска противвредност. Финансиската понуда претставува предмет на преговори и одобрување од страна на корисникот на услугата, т.е. Асоцијацијата Зенит.
 • Документите треба да се испратат на zenith@zenith.org.mk заклучно со 10.10.2018 г.

  Доколку ви се потребни дополнителни информации во врска со повикот, обратете се на: zenith@zenith.org.mk.

  ________________________________________________________________

  Повик за доставување понуди за превод на материјали од македонски на албански јазик во рамки на проектот „Нема подобрување без мерење – иновативен модел за набљудување, оценка и известување за граѓанскиот сектор во Македонија“

  Цел на повикот

  Превод на материјали од македонски на албански јазик за потребите на проектот „Нема подобрување без мерење – иновативен модел за набљудување, оценка и известување за граѓанскиот сектор во Македонија“ поддржан од Цивика Мобилитас и имплементиран од Асоцијацијата за развојни иницијативи – Зенит.

  Потребни квалификации

  Професионално искуство во преведување од македонски на албански јазик.

  Начин на аплицирање

  Кандидатите треба да испратат:
 • кратка биографија и
 • Бруто цена по преведена страница (За оваа намена максималниот бруто износ кој е на располагање е 400 денари по преведена страница. Финансискиот надомест претставува предмет на преговори и одобрување од страна на корисникот на услугата. Проектот е ослободен од обврската за плаќање ДДВ)
 • Потребните документи треба да се испратат на zenith@zenith.org.mk не подоцна од 27.7.2018 година.

  Дополнителни информации

  Доколку ви се потребни дополнителни информации во врска со повикот, обратете се на: zenith@zenith.org.mk.

  ________________________________________________________________

  Повик за доставување понуди за превод на материјали од англиски на македонски јазик во рамки на проектот „Нема подобрување без мерење – иновативен модел за набљудување, оценка и известување за граѓанскиот сектор во Македонија“

  Цел на повикот

  Превод на материјали од англиски на македонски јазик за потребите на проектот „Нема подобрување без мерење – иновативен модел за набљудување, оценка и известување за граѓанскиот сектор во Македонија“ поддржан од Цивика Мобилитас и имплементиран од Асоцијацијата за развојни иницијативи – Зенит.

  Потребни квалификации

  Професионално искуство во преведување од англиски на македонски јазик.

  Начин на аплицирање

  Кандидатите треба да испратат:
 • кратка биографија и
 • Бруто цена по преведена страница (За оваа намена максималниот бруто износ кој е на располагање е 400 денари по преведена страница. Финансискиот надомест претставува предмет на преговори и одобрување од страна на корисникот на услугата. Проектот е ослободен од обврската за плаќање ДДВ)
 • Потребните документи треба да се испратат на zenith@zenith.org.mk не подоцна од 27.7.2018 година.

  Дополнителни информации

  Доколку ви се потребни дополнителни информации во врска со повикот, обратете се на: zenith@zenith.org.mk.

  ________________________________________________________________

  Повик за доставување понуди за превод на материјали од македонски на албански јазик во рамки на проектот „ИПА 2 Механизам за граѓанските организации (IPA2CSO)“

  Цел на повикот

  Превод на „Компилација на добри практики за вклучување на претставници од граѓанскиот сектор во секторските работни групи за програмирање на ИПА 2 и комитетите за мониторинг“ и други материјали од македонски на албански јазик за потребите на проектот ИПА 2 Механизам за граѓанските организации (IPA 2 CSO).

  Потребни квалификации

  Професионално искуство во преведување од македонски на албански јазик. Предност ќе имаат кандидатите кои имаат искуство во спроведување програми/проекти финансирани од Европската унија и проекти за зајакнување на граѓанското општество.

  Начин на аплицирање

  Кандидатите треба да испратат:
 • кратка биографија и
 • Бруто цена по преведена страница (За оваа намена максималниот бруто износ кој е на располагање е 614,92 денари по преведена страница. Финансискиот надомест претставува предмет на преговори и одобрување од страна на корисникот на услугата. Проектот е ослободен од обврската за плаќање ДДВ)
 • Потребните документи треба да се испратат на Ѓуро Ѓаковиќ 72/2-16, Скопје не подоцна од 11.7.2018 година.

  Дополнителни информации

  Доколку ви се потребни дополнителни информации во врска со повикот, обратете се на: zenith@zenith.org.mk.

  ________________________________________________________________

  Повик за доставување понуди за превод на материјали од македонски на англиски јазик во рамки на проектот „ИПА 2 Механизам за граѓанските организации (IPA2CSO)“

  Цел на повикот

  Превод на „Компилација на добри практики за вклучување на претставници од граѓанскиот сектор во секторските работни групи за програмирање на ИПА 2 и комитетите за мониторинг“ и други материјали од македонски на англиски јазик за потребите на проектот ИПА 2 Механизам за граѓанските организации (IPA 2 CSO).

  Потребни квалификации

  Професионално искуство во преведување од македонски на англиски јазик. Предност ќе имаат кандидатите кои имаат искуство во спроведување програми/проекти финансирани од Европската унија и проекти за зајакнување на граѓанското општество.

  Начин на аплицирање

  Кандидатите треба да испратат:
 • кратка биографија и
 • Бруто цена по преведена страница (За оваа намена максималниот бруто износ кој е на располагање е 614,92 денари по преведена страница. Финансискиот надомест претставува предмет на преговори и одобрување од страна на корисникот на услугата. Проектот е ослободен од обврската за плаќање ДДВ)
 • Потребните документи треба да се испратат на Ѓуро Ѓаковиќ 72/2-16, Скопје не подоцна од 11.7.2018 година.

  Дополнителни информации

  Доколку ви се потребни дополнителни информации во врска со повикот, обратете се на: zenith@zenith.org.mk.

  ________________________________________________________________

  Повик за ангажирање експерт за спроведување обука за граѓански организации „Активни граѓани за подобри јавни услуги“

  Асоцијацијата за развојни иницијативи – Зенит во рамки на проектот „Граѓански ориентиран пристап при испорака на јавни услуги“, поддржан од Европската унија, има потреба од ангажирање експерт за спроведување обука за граѓански организации. Проектот има за цел да ја зајакне вклученоста на граѓанското општество во реформата на јавната администрација како приоритетен реформски процес во пристапувањето кон ЕУ.

  1. За целта на обуката

  Во склоп на активностите на проектот, формирана е мрежа на граѓански организации за подобрување на јавните услуги. Членките на мрежата ќе учествуваат на повеќе обуки, работилници и јавни дебати во рамки на настанот. Оваа обука има за цел да ги зајакне капацитетите на граѓанските организации кои се членки на мрежата за мониторинг и активно вклучување во реформските процеси поврзани со испораката на јавните услуги, со фокус на најдобри практики од Европската унија за дигитализација на испораката на услугите.

  2. Работни задачи

  Експертот треба да биде во редовна комуникација и координација со проектниот тим при спроведувањето на зацртаните активности. Експертот, во соработка со проектниот тим, треба да ги оствари следните задачи:
 • Подготовка на материјали за обуката на следните теми: дефиниции на различни видови на јавни услуги, правна основа за испорака на јавни услуги, европски иновативни практики за дигитализација на испораката на јавни услуги;
 • Спроведување на еднодневна обука;
 • Подготовка на извештај од обуката;
 • Учество на дебата за јавни услуги организирана во рамки на проектот.
 • 3. Постапка за избор

  Експертот кој ќе биде ангажиран треба да ги исполнува следниве услови:
 • Искуство од најмалку 3 години во активности поврзани со јавните услуги (истражувања, анализи, креирање или застапување за јавни политики);
 • Искуство од најмалку 3 години во соработка со граѓанското општество и донаторски финансирани проекти;
 • Оправданост и соодветност на финансиската понуда согласно искуството на експертот.
 • 4. Начин на аплицирање

  Заинтересираните експерти треба да изразат интерес со испраќање на следните документи:
 • Кратка биографија
 • Финансиска понуда (треба да содржи бруто сума по ден за вкупно 4 дена и истата претставува предмет на преговори и одобрување од страна на корисникот на услугата, т.е. Асоцијацијата Зенит
 • Документите треба да се испратат на zenith@zenith.org.mk заклучно со 08.06.2018 г.

  ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ

  За прашања или појаснувања во врска со повикот, ве молиме обратете се на zenith@zenith.org.mk

  ________________________________________________________________

  Оглас за вработување

  Асоцијацијата за развојни иницијативи ЗЕНИТ – Скопје огласува едно слободно работно место: Координатор за застапување и комуникации (Advocacy and lobbying coordinator) на проектот „Преминете на органско – потрошувачите во центарот на земјоделската политика“.

  Главни задачи и активности

  1. Организирање и учествување на настани во рамки на проектот
  2. Подготовка на извештаи од одржани настани и придонес во подготовката на проектнте извештаи
  3. Спроведување активности за застапување засновано на докази и споделување повратни информации и исходи
  4. Подготвување, издавање и претставување на публикации
  5. Организирање промотивни активности за јакнење на граѓанската свест за органското производство
  6. Организирање средби со засегнати страни
  7. Одржување редовна комуникација со медиуми

  Потребни вештини и квалификации

  1. Универзитетско образование во општествени или природни науки
  2. Професионално искуство во работа на проекти во граѓански организации
  3. Комуникативност, тактичност, способност за тимска работа
  4. Одлично познавање на англиски јазик и на MS Office
  5. Познавање на состојбата и проблемите со органското производство во Македонија ќе се смета за предност

  Ангажман: 40 часа неделно

  Ангажманот на работното место е предвидено да започне на 18.05.2018 година, а договорот ќе биде склучен на определено време (важност најмногу до 31.07.2018 година).

  Плата: 25.000 денари

  Заинтересираните кандидати треба да достават кратка биографија со преглед на образованието, работното искуство и релевантните знаења и вештини, заедно со мотивациско писмо на zenith@zenith.org.mk заклучно со 15.05.2018 година. Селекцијата ќе се спроведе врз основа на доставените апликации, а по потреба избраните кандидати ќе бидат повикани на интервју.

  -----------------------------------------------------------------

  Повик за ангажирање ИТ експерт или тим од експерти за изработка на онлајн ресурсен центар со електронски алатки за набљудување и оценување

  1. За проектот

  Проектот „Нема подобрување без мерење – иновативен модел за набљудување, оценка и известување за граѓанскиот сектор во Македонија“ има за цел да го унапреди управувањето со граѓанските организации во Македонија и да ја подобри нивната способност да мобилизираат ресурси и конституенти за промовирање општествена промена. Специфична цел на проектот е да ги унапреди капацитетите и соработката за систематско набљудување, оценка и известување на граѓанските организации во Македонија. Проектот е поддржан од програмата Цивика Мобилитас, а е спроведуван од Асоцијацијата за развојни иницијативи – Зенит.

  2. За целите на онлајн ресурсниот центар со електронски алатки за набљудување и оценување

  Во склоп на активностите на проектот, треба да се изработи онлајн ресурсен центар со електронски алатки за набљудување и оценување кои ќе содржат различни модули, вклучително и за подготовка на онлајн извештаи, приказ на успешни постигнувања и генерирање на предлог показатели во различни области на делување на граѓанските организации. Овие алатки ќе имаат практична употребна вредност за граѓанските организации.

  3. Опис на работните задачи

  ИТ експертот или тимот експерти треба да бидат во редовна комуникација и координација со проектниот тим при спроведувањето на зацртаните активности, како и да обезбедат соодветна обука за користење на изработените алатки и кратки инструкции за корисниците на алатките. Треба да ги изработат следните алатки:

  - Алатка за креирање показатели за резултати (на ниво на исход и влијание) од активностите на граѓанските организации, со примери за избрани сектори на делување.

  Оваа интерактивна алатка ќе им понуди на посетителите предлог-исходи (outcomes) од активностите на нивните граѓански организации (т.е. опис со каква општествена или организациска промена резултирале), како и предлог показатели на ниво на исход. Предложените исходи и показатели ќе служат како примери кои ќе можат да се употребат и/или модифицираат при проектно планирање и разработка на логичка рамка. Показателите ќе бидат неутрално формулирани и нема да нудат почетни и целни вредности.

  Функционалност на алатката (чекор по чекор):

  1. избор на сектор на делување, односно домен на промена, согласно стратешките области и трансверзалните теми на Цивика мобилитас (добро владеење, децентрализација, развој на граѓанското општество; родови прашања, меѓуетнички односи и миграции), како и други области;
  2. избор на потсектор (поспецифичен сегмент во рамки на главниот сектор);
  3. избор на очекуван исход од активностите на граѓанската организација (а за дел од исходите ќе има опција и за избор на подисход);
  4. приказ на неколку предлог-показатели за избраниот исход (опционално, може за индикаторите да се предложи соодветна алатка за следење на исходот)

  Финалниот продукт треба да биде приказ на избраниот очекуван исход и предлог-показателите, кои ќе можат да се преземат, односно копираат. Алатката треба да нуди можност да бидат избрани повеќе потсектори, односно исходи, а потоа да ги генерира сите показатели кои се поврзани со избраните исходи. Алатката треба да овозможи пребарување по поими, како на пример сектор на делување, очекуван исход, година и показател. Алатката треба да биде тријазична (македонски, албански, англиски) и да овозможува промена на јазик во било кој чекор од горенаведените (пример, предлог показателите во последниот чекор да може на барање на корисникот да ги прикаже на друг јазик, односно да не биде потребно корисникот да се врати на почетокот за да го промени јазикот). Алатката треба да биде достапна за логираните грантисти на Цивика мобилитас, но и за други посетители на сајтот кои нема да бидат логирани.

  - Алатка за генерирање приказни за постигнувања на граѓанските организации според концептот „најзначајна промена“

  Оваа интерактивна алатка ќе ги води корисниците низ процесот на опишување на најзначајните постигнати промени од нивната работа во изминатиот период (пр. 6 месеци или година) преку детализирани прашања кои ќе водат до формирање на приказната. Меѓу другото, ќе треба да се наведе: сектор на промена, потсектор на кој конкретно се однесува промената, опис на промената, клучни целни групи, можности за подобрување итн. Алатката ќе нуди можност да се прикачат и слики, кои заедно со текстот ќе генерираат документ во кој ќе биде изложена приказната. Корисниците треба да имаат можност да направат поситни измени на генерираниот текст (на пр. јазични корекции и прилагодување на форматирањето). Корисниците, ќе имаат можност да одберат дали приказната би се генерирала во ПДФ или ХТМЛ верзија која може да се прилагоди за на нивниот веб-сајт. Доколку корисникот сака да ја зачува приказната како ПДФ документ, треба да има неколку формати (templates) од кои ќе може да избере и во кои ќе може да внесе лого, или пак да има можност да прикачи меморандум на организацијата во кој ќе се внесе извештајот. Во однос на сликите, ќе се постави ограничување на нивната големина до 5 мегабајти. Алатката треба да ги зачувува внесените податоци откако корисникот ќе го генерира финалниот производ, со цел да може да се врати и да направи измени. Алатката треба да содржи инструкции за пополнување на три јазици (македонски, албански, англиски).

  Алатката треба да биде достапна за логираните грантисти на Цивика мобилитас, но и за други посетители на сајтот кои нема да бидат логирани. Доколку алатката ја користат логирани грантисти на Цивика мобилитас, алатката треба да им даде можност генерираната приказна да ја споделат со тимот на Цивика мобилитас и/или да биде објавена на страницата со профилот на нивната организација (grantee profile page) во склоп на сајтот civicamobilitas.mk. Функцијата за пребарување на сајтот civicamobilitas.mk треба да се надополни со опција за пребарување приказни според година, област на делување и географски регион на објавените приказни.<.p>

  - Генерирање извештаи на граѓанските организации (извештаи на грантистите на Цивика мобилитас, како и годишни наративни извештаи на организациите)

  Функции на алатката за граѓанските организации:

  - Генерирање и поднесување наративни извештаи од страна на грантистите на Цивика мобилитас. Ова ќе се врши преку онлајн интерактивен формулар кој ќе ги води логираните грантисти низ процесот на известување (веќе постои база на податоци на грантисти, а оваа алатка треба да биде интегрирана во базата на Цивика мобилитас). Притоа ќе има различни инструкции во зависност од тоа дали се работи за акциски грантист (што добил грант за да спроведе конкретен проект) или институционален грантист (што добил грант за ја зајакне организацијата и да се поддржат сите нејзини активности). Алатката ќе нуди детални појаснувања и примери за секој од сегментите на извештајот. На соодветни места ќе има можност да се прикачат фотографии, илустрации и документи (списоци на присутни, агенди, дописи, анализи, публикации и сл.). Притоа грантистите треба да имаат можност во секое време да го прекинат внесувањето информации и да го зачуваат внесеното. Финално генерираниот извештај ќе може да се зачува како ПДФ документ. Алатката треба да има способност да доставува известувања до грантистите (на регистрираните мејл адреси на секој грантист) дека се ближи рокот за поднесување извештај, дека го пропуштиле рокот, дека е потребно да направат корекции на извештајот или дека извештајот им е одобрен. Алатката треба да ги интегрира поднесените наративни извештаи во база на податоци каде што ќе може да се пребаруваат по година, област на делување и вид на грантист (акциски или институционален).

  - Генерирање годишни организациски извештај за сите заинтересирани граѓански организации. Ова ќе се врши преку онлајн интерактивен формулар кој ќе ги води граѓанските организации низ процесот со соодветни инструкции. Алатката ќе нуди детални појаснувања и примери за секој од сегментите на извештајот. Алатката ќе нуди можност за генерирање на табели со квантитативни податоци според соодветните индикатори. На соодветни места корисниците ќе имаат можност да внесат фотографии и илустрации. На крајот, корисниците ќе треба да имаат можност да го зачуваат годишниот организациски извештај, во ПДФ документ или во ХТМЛ верзија. Доколку корисникот сака да го зачува документот како ПДФ документ, треба да има неколку формати (templates) од кои ќе може да избере и во кои ќе може да внесе лого, или пак да има можност да прикачи меморандум на организацијата во кој ќе се внесе извештајот. Граѓанските организации што не се грантисти на Цивика мобилитас, ќе имаат опција да изберат дали само да го преземат годишниот извештај или и да се зачува на нивниот профил и со тоа да биде јавно достапен.

  - За логираните институционални грантисти, внесените информации кои ги внеле во извештаите до Цивика во одредена година, треба да имаат опција податоците автоматски да бидат преземени во формуларот за годишен организациски извештај.

  Функционалности на алатката за тимот на Цивика мобилитас:

  - Следење на состојбата со извештаите од грантистите. Преку алатката тимот на ЦМ ќе има пристап до податоци за тоа колку и кои грантисти поднеле извештај во предвидениот рок, колку и кои граѓански организации доцнат со поднесување извештај, кога секој грантист поднел извештај. Цивика мобилитас ќе има еден супер-администратор кој ќе има целосен преглед на сите активности на платформата, а грант менаџерите на Цивика мобилитас ќе имаат пристап само до информации за грантистите за чии грантови се одговорни.

  - Давање повратна информација до грантистите за нивните извештаи. Цивика мобилитас, односно грант менаџерите на програмата, преку алатката ќе имаат можност да побараат измена и дополнување на одредени делови од извештајот и ќе можат да го одобрат извештајот.

  - Генерирање агрегирани статистички податоци за активностите на грантистите. Алатката исто така ќе нуди и агрегирани статистички податоци од сите поднесени извештаи, кои ќе бидат достапни на веб-страницата на програмата (пр. вкупен број на организирани настани од грантистите во тримесечен/шестмесечен/годишен или повеќегодишен период, број на обуки/работилници/презентации/дискусии/консултации, вкупен број на присутни на настаните на грантистите, број на мажи и жени на настаните, претставници на различни региони и сл.).

  4. Рок на спроведување

  Наведените задачи треба да бидат завршени заклучно со 15 јули 2018 г.

  5. Финансиски надомест

  За избраниот ИТ експерт или тим од експерти е предвиден надомест во максимален износ од 193.520 денари.

  6. Услови и критериуми за избор

  Експертот (тимот на експерти) треба да ги исполнат следниве услови::
  1. Искуство од најмалку 5 години во развивање веб алатки;
  2. Искуство во развивање веб алатки кои се слични по форма со предметот на оваа набавка;
  3. Искуство во соработка со граѓански организации и донаторски финансирани проекти; Експертот (тимот на експерти) ќе се избере врз основа на следниве критериуми:
   1. Професионално искуство во развивање веб алатки;
   2. Професионално искуство во развивање веб алатки кои се слични по форма со предметот на оваа набавка;
   3. Професионално искуство во соработка со граѓански организации и донаторски финансирани проекти;
   4. Висина на финансиска понуда;
   5. 7. Начин на аплицирање

    Заинтересираните експерти треба да изразат интерес со испраќање на кратка биографија и финансиска понуда (без ДДВ) на zenith@zenith.org.mk заклучно со 10.05.2018 г.

    ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ

    За прашања или појаснувања во врска со повикот, ве молиме обратете се на zenith@zenith.org.mk

    ______________________________________________________________________

    Повик за ангажирање експерт за поддршка во изработка на водич за известување и онлајн ресурсен центар со електронски алатки за набљудување и оценување

    1. За проектот

    Проектот „Нема подобрување без мерење – иновативен модел за набљудување, оценка и известување за граѓанскиот сектор во Македонија“ има за цел да го унапреди управувањето со граѓанските организации во Македонија и да ја подобри нивната способност да мобилизираат ресурси и конституенти за промовирање општествена промена. Специфична цел на проектот е да ги унапреди капацитетите и соработката за систематско набљудување, оценка и известување на граѓанските организации во Македонија. Проектот е поддржан од програмата Цивика Мобилитас, а е спроведуван од Асоцијацијата за развојни иницијативи – Зенит.

    2. За целите на водичот за известување и електронските алатки за набљудување и оценување

    Во склоп на активностите на проектот, треба да се изработи Водич за известување кој ќе ги зајакне капацитетите на граѓанските организации во подготовка на извештаи и кон донаторите и кон јавноста. Дополнително, треба да се подготват и електронски алатки за набљудување и оценување кои ќе содржат различни модули, вклучително и за подготовка на онлајн извештаи, приказ на успешни постигнувања и генерирање на предлог показатели во различни области на делување на граѓанските организации.

    3. Работни задачи

    Експертот треба да биде во редовна комуникација и координација со проектниот тим при спроведувањето на зацртаните активности. Експертот, во соработка со проектниот тим, треба да ги оствари следните задачи:
    1. Развиен план за реализација на активностите со предлог содржина на продуктите кои треба да се изработат
    2. Спроведено истражување и анализа на секундарни извори на податоци
    3. Поддршка во подготовка на водич за известување
    4. Поддршка на Асоцијацијата Зенит во подготовка на содржина за сите посебни модули за електронски алатки
    5. Презентација на водичот и на електронските алатки на настан со граѓански организации

    4. Рок на спроведување

    Наведените задачи треба да бидат завршени заклучно со 21 мај 2018 г.

    5. Критериуми за избор

    Експертот кој ќе биде ангажиран ќе се избере врз основа на следниве критериуми:
    1. Искуство од најмалку 5 години во областа на набљудување, оценување и известување на донаторски проекти;
    2. Искуство од најмалку 5 години во спроведување на истражување и анализа на секундарни извори на податоци;
    3. Искуство од најмалку 5 години во соработка со граѓанското општество и донаторски финансирани проекти;
    4. Оправданост и соодветност на финансиската понуда согласно искуството на експертот.

    6. Начин на аплицирање

    Заинтересираните експерти треба да изразат интерес со испраќање на кратка биографија и финансиска понуда на zenith@zenith.org.mk заклучно со 16.04.2018 г. Финансиската понуда треба да содржи бруто сума по ден, број на денови потребни за извршување на наведените задачи и истата претставува предмет на преговори и одобрување од страна на корисникот на услугата, т.е. Асоцијацијата Зенит.

    ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ

    За прашања или појаснувања во врска со повикот, ве молиме обратете се на zenith@zenith.org.mk

    ______________________________________________________________________

    Повик до граѓански организации за учество во мрежа за подобрување на јавните услуги

    Ги повикуваме заинтересираните граѓански организации да се приклучат во формирање на мрежа на граѓанското општество за подобрување на јавните услуги. Целта на мрежата е да изгради дијалог и соработка меѓу граѓанските организации и јавните институции за подобрување на јавните услуги, како и заедничко спроведување мерки од Стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 во делот посветен на испорака на јавни услуги. Министерството за информатичко општество и администрација ја поддржа иницијативата и изрази подготвеност за соработка со мрежата на граѓански организации, согласно определбите на Владата за отвореност и инклузивност во креирањето на јавните политики.

    На повикот може да се пријават заинтересирани граѓански организации кои имаат претходно искуство во активности поврзани со истражување, мониторинг или застапување за промени во јавната администрација, со фокус на испорака на јавните услуги во различни сектори. Предност ќе им се даде на организации кои доаѓаат од внатрешноста. Организациите кои ќе бидат избрани за учество во мрежата ќе имаат можност да ги зајакнат своите капацитети за граѓанска мобилизација, мониторинг, застапување и информирање на граѓаните во врска со испораката на јавните услуги, како и можност за развивање на идеи за иновативно ИТ решение за унапредување на работата на мрежата. Подетално, организациите ќе бидат дел од следните активности:

   6. Две работилници, каде покрај граѓанските организации ќе учествуваат и претставници на државните институции;
   7. Периодични консултативни средби на мрежата на граѓански организации;
   8. Дебата за подобрување на испораката на јавните услуги;
   9. Развој на иновативно ИТ решение како алатка за поддршка на работата на мрежата;
   10. Промотивни активности во рамки на проектот.
   11. Во рамки на работилниците ќе биде организиран натпревар за иновативно ИТ решение во сферата на јавните услуги. Врз основа на најдобрата идеја, која ќе биде избрана од организациите кои го спроведуваат проектот во соработка со членките на мрежата, ќе биде изработена алатка која ќе овозможи механизми за вклучување и информирање на граѓанските организации и граѓаните во врска со испораката на јавни услуги. Идеите може да бидат во форма на веб апликации или апликации за паметни телефони, а да се однесуваат на: обезбедување информации за испораката на јавните услуги, известувања за проблеми за пристапност и инклузивност во испораката на јавни услуги, следење на квалитетот и задоволството на корисниците, обезбедување граѓански простор за давање мислења за можни подобрувања во испораката на јавните услуги и други соодветни теми.

    Заинтересираните организации треба да испратат:

   12. Портфолио на организацијата со претходни проекти и активности во областа на јавната администрација и/или јавните услуги;
   13. Номинација на едно лице кое ќе учествува во активностите предвидени во рамки на проектот, со наведување на неговото/нејзиното искуство во областа на јавната администрација и/или јавните услуги.
   14. Портфолиото на организацијата и номинацијата на едно лицe треба да се испратат на следните е-mail адреси: iskra.belcheva@cup.org.mk и todoroski@zenith.org.mk најдоцна до 09.03.2018 година.

    Претставниците на организациите кои ќе бидат избрани за учество во мрежата ќе бидат информирани кон крајот на март 2018 година.

    Овој повик е во рамки на проектот „Граѓански ориентиран пристап при испораката на јавни услуги“, финансиран од Европската унија, а спроведуван од Центарот за управување со промени (ЦУП) и Асоцијацијата за развојни иницијативи – Зенит. Целта на проектот е да се зајакне вклученоста на граѓанското општество во реформата на јавната администрација, со фокус на подобрување на системот на испорака на јавните услуги, што е предуслов за ефикасна и граѓански ориентирана јавна администрација.

    _______________________________________________________________________

    Оглас за вработување

    Асоцијацијата за развојни иницијативи ЗЕНИТ – Скопје огласува слободно работно место на позиција проектен координатор - за која описот е даден подолу. Заинтересираните кандидати треба да достават кратка биографија со преглед на образованието, работното искуство и релевантните знаења и вештини (на македонски или англиски јазик), заедно со мотивациско писмо на zenith@zenith.org.mk не подоцна од 02 јануари 2018 година (вторник). При пријавувањето, кандидатите во насловот на електронската порака треба да го наведат називот на позицијата за која се пријавуваат. Изборот ќе се изврши врз основа на доставените пријави, а по потреба дел од кандидатите ќе бидат повикани на разговор.

    Главни задачи и активности:

   15. организирање и учествување на проектни настани;
   16. спроведување консултации за собирање инпут од граѓанското општество и споделување повратни информации и исходи;
   17. застапување на ставовите и интересите на граѓанското општество;
   18. подготвување, издавање и претставување публикации;
   19. организирање активности за јакнење на капацитетите на граѓанските организации;
   20. менторство и подучување на граѓанските организации;
   21. спроведување истражувања и анализи на секторски политики, предизвици и потреби.
   22. Потребни вештини и квалификации:

   23. универзитетско образование во општествени науки (завршени студии од втор циклус ќе се смета за предност);
   24. професионално искуство во работа на проекти (предност ќе имаат лица со искуство во: спроведување програми/проекти финансирани од Европската унија, проекти за зајакнување на граѓанското општество, проекти за учество на засегнатите страни во креирање политики или прописи, иницијативи за застапување односно лобирање, проекти што барале комуникација и соработка меѓу засегнати страни од повеќе сектори);
   25. комуникативност, тактичност, способност за тимска работа;
   26. познавање на законската и институционалната рамка за граѓанскиот сектор во Македонија;
   27. одлично познавање на англиски јазик и на Microsoft Word, Excel и PowerPoint;
   28. познавање на претпристапната помош од Европската унија ќе се смета за предност.
   29. Ангажман: 40 часа неделно.

    Договорот со избраниот кандидат ќе биде склучен на определено време (најмногу до 31.07.2018 година) и можност за продолжување, со претходен пробен период.

    Месечна нето-плата: 21.000 денари.

    _______________________________________________________________________

    Повик за прибирање понуди за услуга за изработка на софтвер за прием, регистрација и справување со жалби на потрошувачите и водење соодветен електронски регистар

    1. Цел на повикот

    Преку стручна поддршка на Проектот „Партнерство меѓу граѓанското општество и деловниот сектор – развивање иновативен модел за мобилизација на финансиски средства“ (Проектот) предвиден е ангажман на економски оператор со искуство во развој на софтверски решенија, со цел да изработи софтвер за прием, регистрација и справување со жалби на потрошувачите од страна на деловните субјекти, како и водење соодветен електронски регистар, според стандардите и практиките на Европската унија.

    2. Цел на проектот за кој се изработува софтверот

    Проектот ќе развие и промовира иновативен модел за соработка меѓу граѓанскиот и бизнис секторот преку воведување сертификат за фер однос кон потрошувачите, што ќе го доделуваат граѓански организации како услуга насочена кон бизнис заедницата. Проектот на тој начин ќе придонесе за диверзификација на изворите на финансирање на граѓанското општество и влијанието врз спроведување на политики за заштита на потрошувачите и животната средина.

    3. Работни задачи

    1. Изработка на софтвер со веб бази на податоци според карактеристиките опишани подолу во повикот, интегрирана функционална алатка за генерирање извештаи во PDF формат и модул за скенирање на доставената документација со поплаката /жалбата од потрошувачот ( на пример: гарантен лист, сметки, слики и сл.). Генерираните извештаи треба да прикажуваат статистички податоци за жалбите, преземените дејствија од страна на компанијата, одговорите дадени на потрошувачите и исходите од постапувањето.
    2. Тестирање на изработениот софтвер, оптимизација и отстранување на евентуални недостатоци
    3. Обезбедување соодветна заштита од неовластено користење и копирање на софтверот, како и соодветна заштита на личните податоци кои ќе се внесуваат во софтверот односно во поврзаните бази на податоци
    4. Обезбедување регистриран домејн и хостинг за непречена работа на софтверот за период од најмалку 2 години
    5. Изработка на прирачник за користење на софтверот
    6. Обука на невладините организации кои ќе бидат вклучени во проектот за карактеристиките на софтверот (динамиката на обуката ќе биде утврдена во договор со засегнатите страни)
    7. Обука на сертифицираните претпријатија за инсталирање и користење на софтверот
    8. Техничка поддршка и обезбедување непречена работа на софтверот во период од најмалку 2 години
    Во понудата за изработка на софтвер покрај погоре наведените работни задачи и начинот на кој ќе одговорат на нив, од понудувачите се очекува да достават и: а) Предлог на задолжителни полиња во електронски формулар за пријавување жалби на потрошувачите, кој би бил достапен преку веб, видовите и форматите на податоци, како и начинот на селекција/избор на податоци во формуларот б) Начин на внатрешно процесирање на преземените поплаки и жалби од потрошувач/и од страна на сертифицираните компании преку одговорно лице во компанијата (претставени преку дијаграм) в) Позадина и база на податоци. Системот треба да биде изграден со можност за користење од страна на компании со различна големина и дејност. Самата база на податоци на жалби од потрошувачи треба е дизајнирана да биде поставена на локација достапна на менаџерот и одговорниот персонал на сертифицираната компанија. Покрај тоа треба да постои база на податоци на сертифицирани компании, верификатори и заинтересирани компании за сертификатот, како и база на податоци со агрегирани параметри од сертифицираните компании.

    4. Разлики во цена (корекција на цени)

    Не се предвидува корекција на цените, односно цените искажани во понудата на најповолниот понудувач ќе бидат фиксни за целото времетраење на договорот за набавката.

    5. Рок за извршување на услугата

    Носителот на набавката е должен да ги изврши услугите по динамика договорена од двете страни. Работната задача под бр. 1 треба да биде завршена во времетраење од не подолго од 6 месеци, а другите работни задачи одделно ќе бидат прецизирани.

    6. Начин на плаќање

    Се предвидува следниов начин на плаќање: 50% од договорената сума по склучување на договор во рок не подолг од 15 дена од денот на склучување на договорот. Останатиот износ ќе се исплаќа по доставување на фактури за извршените услуги до Организација на потрошувачите на Македонија. Начинот на плаќање е задолжителен. Секоја понуда која содржи начин на плаќање поинаков од оној утврден во оваа точка ќе се смета за неприфатлива и ќе биде одбиена од страна на комисијата за набавки.

    7. Право на учество

    Право да достави понуда има секое заинтересирано домашно и странско правно лице - понудувач, кое е регистрирано за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за набавката.

    8. Изјава со која понудувачот потврдува дека ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба, способноста за вршење на професионална дејност како и техничка или професионална способност

    8.1. Со понудата, понудувачот доставува и потпишана изјава со која потврдува дека ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба кои се во целост утврдени во законот и во овој повик, како и дека ги има на располагање сите документи утврдени во овој повик за докажување на исполнувањето на критериумите, доколку неговата понуда биде избрана за најповолна Понудувачот треба да ги поседува следниве документи за докажување на својата лична состојба и тоа:
    • во последните 5 години, на понудувачот да не му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење пари;
    • понудувачот да не е во постапка за стечај или во постапка за ликвидација;
    • понудувачот да нема неплатени даноци, придонеси или други јавни давачки, освен ако на економскиот оператор му е одобрено одложено плаќање на даноците, придонесите или другите јавни давачки во согласност со посебните прописи и истите редовно ги плаќa
    • на понудувачот да не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно приватно партнерство;
    • на понудувачот да не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност;
    • на понудувачот да не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност, и
    • понудувачот е должен да дава точни податоци и да ги доставува податоците што ги бара договорниот орган.
    8.2. За докажување на способноста за вршење на професионална дејност За докажување на способноста за вршење на професионалната дејност, понудувачот треба да достави документ за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за набавка. 8.3. За докажување на техничката или професионалната способност 8.3.1. Референтна листа на дадени исти или слични услуги во последните три години со вредности, датуми и купувачи, и евентуално описи; 8.3.2. Изјава со број, имиња и квалификации на ангажираните технички лица задолжени за давање на услугата

    9. Изјава за сериозност на понудата

    Во прилог на понудата, понудувачот доставува и потпишана изјава за сериозност на понудата, при што треба да го користи образецот на изјава даден во прилог на документацијата на повикот.

    10. Начин на пријавување и избор

    Заинтересираните економски оператори треба да ги достават документите за пријавување исклучиво во електронска форма на opm@opm.org.mk, (со назнака: повик за изработка на софтвер) заклучно со 29.12.2017 г. Документите за пријавување вклучуваат: а) Прилог 1– Понуда б) Прилог 2 – Скенирана изјава со која понудувачот потврдува дека ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба в) Прилог 3– Скенирана изјава за сериозност на понудата г) Документ за регистрирана дејност д) Референтна листа на дадени исти или слични услуги во последните три години со вредности, датуми и купувачи, и евентуално описи; ѓ) Скенирана изјава со број, имиња и квалификации на ангажираните технички лица задолжени за давање на услугата е) Предлог за развој на софтвер со сите фази согласно дадените работни задачи; ж) Предлог-структура на софтверот (графички приказ) Понудата која е поднесена по истекот на крајниот рок за поднесување на понудите нема да биде примена, односно ќе биде отфрлена за што економскиот оператор ќе биде известен, а истата нема да биде оценувана од страна на Комисијата за набавки на Проектот.

    11. Критериуми за доделување на договорот:

    Критериум за избор на најповолна понуда и доделување на договорот за набавка е економски најповолна понуда. Елементи на критериумот економски најповолна понуда се:
    • ЦЕНА..............................................................................................30 БОДОВИ
    • КВАЛИТЕТ НА ПОНУДЕНИТЕ УСЛУГИ И ОСТАНАТИ УСЛОВИ................70 БОДОВИ
    Квалитетот на понудените производи и на работењето се определува врз основа на:
    • техничките карактеристики на понудениот софтвер и начинот на негова изработка и функционирање = 30 бодови;
    • техничко-технолошка способност (број на ангажирани соодветни лица за давање на услугата, референтни листи за развивање релевантни софтверски решенија, работа на теми поврзани со заштита на потрошувачи и/или слични теми поврзани со пријавување на проблеми од страна на граѓаните до претпријатија, јавни власти или други корисници) = 20 бодови;
    • рок на давање техничка поддршка вклучен во цената = 20 бодови.
    Износот на договорот кој би се склучил по овој повик не може да надмине вкупно (без вклучен ДДВ), 889.575 денари.

    12. Дополнителни информации

    За прашања или појаснувања во врска со повикот, ве молиме обратете се на opm@opm.org.mk.

    Целиот повик заедно со неговите анекси можете да го превземете ОВДЕ